Algemene Voorwaarden

 1. Bestellingen worden geregeld door deze algemene voorwaarden.

 2. Al onze facturen zijn onmiddellijk betaalbaar bij levering/afhaling of op de vermelde vervaldatum. Bij niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12% op jaarbasis. Bovendien is de klant bij niet-betaling eveneens van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 15% op de totale prijs, met een minimum van 75 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd.
  Tevens behoudt Beecom zich het recht voor om, in het geval de facturen op de vervaldag niet zijn betaald, de levering van de producten (als ook de diensten) op te schorten tot alle vervallen rekeningen zijn vereffend.

 3. De eigendom van de goederen gaat over op de klant na de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat over op de klant vanaf de levering/afhaling, ongeacht of de betaling al dan niet reeds plaatsvond.

 4. Beecom houdt zich het recht voor om, (mits de klant hiervan schriftelijk te verwittigen), de prijzen ten allen tijde en ook na bestelling aan te passen in het geval van marktprijswijziging.

 5. De klant moet zichtbare gebreken en klachten met betrekking tot niet-conforme leveringen inroepen binnen de 48 uur na de levering. Onze aansprakelijkheid in het kader van zichtbare gebreken is in elk geval beperkt tot het verwisselen van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen.
  Een vordering op grond van verborgen gebreken moet worden ingesteld binnen de maand na de levering/afhaling en dit op straffe van verval.
  Klachten m.b.t. de door Beecom geleverde prestaties moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid door de klant ter kennis worden gebracht per aangetekend schrijven ten laatste 8 dagen na factuurdatum, bij gebreke hiervan wordt de factuur als definitief aanvaard beschouwd. Het uiten van een klacht ontslaat de klant in geen geval van zijn betalingsverplichting.

 6. Om aanspraak te kunnen maken op garantie moeten de goederen steeds aangeboden worden in de originele verpakking en voorzien van alle toebehoren (handleidingen, diskettes, CD’s, kabels, enzovoorts). Eveneens dient het correcte aankoopbewijs voorgelegd te worden. De garantie dekt alleen defecten die kunnen optreden bij “normaal” gebruik. Defecten die voortkomen uit verkeerdelijk gebruik of onoordeelkundige technische ingrepen (bijvoorbeeld low-level formatteren van de harde schijf, ondeskundig gemonteerde uitbreidingen, door statische elektriciteit vernielde componenten, verkeerde montage van los aangekochte onderdelen, enzovoorts) vallen steeds buiten garantie. Ook het gebruik van de gekochte materialen in extreme omstandigheden (zeer hoge of zeer lage temperaturen, zeer stoffige of vochtige omgeving) vallen buiten garantie.
  Nieuwe onderdelen die mogelijk defect zijn geraakt bij montage door de klant worden nooit direct omgeruild, daar de montage de oorzaak kan zijn van het eventueel defect.
  Aansprakelijkheid van Beecom voor de apparatuur en de programmatuur gedurende de garantietermijn zal, hoe ernstig de fout ook is, beperkt zijn tot terugbetaling van een deel of de volledigheid van de aankoopprijs van dat apparatuuronderdeel of die programmatuur die schade veroorzaakt heeft of die het voorwerp is van een vordering. Kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling, zelfs indien Beecom vooraf bekend was met de mogelijkheid van die schade, dit verlies of die vordering:

  • De indirecte schade bij de klant, met andere woorden de financiële of commerciële verliezen die het gevolg zijn van een tekortkoming van Beecom in haar verplichtingen, zoals verhoging van algemene kosten, verstoring van planning, verlies van verwachte winst, cliënteel of besparingen;

  • De schade geleden door derden of de vorderingen door een derde tegen de klant gericht;

  • De schade voortspruitend uit ongeval of onmacht.

   

 7. Beecom kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de verkochte goederen niet voldoen aan de eigenlijke doelstelling van de klant.

 8. Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag van bestelling, heeft de klant het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij Beecom hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte brengt. Dit kan niet voor goedgekeurde offertes, producten op maat, configuraties op maat, software op maat en diensten. Wat het in acht nemen van de termijn betreft, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn.

 9. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend. Eventuele vertragingen in de uitvoering van onze verbintenissen kunnen in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst noch tot enige schadevergoeding.

 10. Als de klant de bestelling weigert of er door zijn toedoen geen uitvoering kan aan worden gegeven, is hij aan Beecom een schadevergoeding verschuldigd van 20% op het totaalbedrag van de bestelling. Deze regel is niet van toepassing op de uitzonderingen vermeld in art. 8, zijnde goedgekeurde offertes, producten op maat, configuraties op maat en software op maat. Voor deze bestellingen blijft het volledig bedrag verschuldigd. Wanneer Beecom met werkzaamheden is begonnen op het ogenblik van de annulering heeft Beecom recht op de volledig overeengekomen prijs. De klant is gerechtigd op een soortgelijke vergoeding als Beecom het contract vernietigd of indien er door haar toedoen geen uitvoering kan worden aangegeven.

 11. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Sint-Niklaas – Dendermonde zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.

beecom BV – BE 0452.402.159